Απαγορεύεται η παραμονή γονέων και συνοδών των σπουδαστών σε όλους τους χώρους του Ωδείου.
Επιτρέπεται μόνο η συνοδεία ανηλίκων μαθητών κατά τη στιγμή της προσέλευσης και αποχώρησης από το μάθημα